Rahman , Rahim , ALLAH'ın adıyla

                       

İnsanlık tarihinin Son Milenyumunun ilk başlarında,
ALLAH'ın izniyle,
Kuran'ın ilk harfi olan Kaf harfini saydım. Bakın.
Sonuçta,
666 sayısına şahit olduğum (11:17) gibi olağanüstü Mesaj'a da tanıklık ettim ;
"ALLAH, Lailaheillallah" , (66 , 165) , "ALLAH, ALLAH'tan başka tanrı yoktur"


Tek bir harf, inkar edenleri, ikiyüzlüleri, ortak koşanları yerle bir etmeye, onların üzüntülerini arttırmaya yeterlidir.
Tek bir harf, ALLAH'ın izniyle samimi ve aklını kullanan birinin doğru yola iletilmesi için de yeterlidir. 


666 sayısı, kötülüğün simgesi olarak gösterilmektedir.
Aslında, göründüğü gibi değildir. Bu tamamiyle Şeytanın bir hilesidir.
Şeytanın hilesi, 666 sayısını tehlikeli olarak göstererek insanların ondan uzak durmasını sağlamaktır.
Şeytan,
666 sayısının ALLAH'ın kitabı olduğunu bildiğinden,
insanların ona inanmasını engellemek için tuzak kurmuştur.

Aynı tuzağı ALLAH'ın kitabının matematiksel kodu olan
19 sayısı için de kurmuştur.
19 sayısına karşı kurulan tuzak, bir din ortaya çıkartmak idi. Bunun ismi de Bahaism.
Bahaism dini, Şeytan'ın dinidir. Bu dine mensup kişiler zaten Kuran'ı terkettikleri gibi
Kuran'daki matematiksel mucize olan 19 sayısını da putlaştırmışlardır.
Şeytan böylece insanların kafasını bulandırmaya ve gerçeği örtmeye çalışmıştır.
19 sayısı için gerçeği sahteymiş gibi, 666 sayısı için de iyi olanı kötü olarak göstermiştir.

Şeytan, kendi adamları ile Tevrata ayetler eklemiş ve değiştirmiş,
Tevratın yanında Talmud ; Mişna ve Gamara gibi yeni kitaplar icat etmiş,
sonuçta kendi dini olan Kudüs merkezli
Yahudilik dinini meydana getirmiştir.

Aynısını adamları ile İncile uygulatmış, ayetler eklemiş ve değiştirmiş, kaynağı da yoketmiştir.
Bugünkü İncil Yunancadır ama İsa'nın dili İbranice idi.
İncilin orijinali olmadığı gibi, Hristiyanlık dini de İsa'nın dini değildir.
Sonuçta, tapınağı Kilise olan Vatikan merkezli
Hristiyanlık dinini meydana getirmiştir.

Sıra İslam dininde ve Kuran'daydı.
ALLAH'ın son kitabı olan Kuran'a da Muhammed'in ölümünden sonra
9. sureye 128. ve 129. ayetleri eklemiş, Kuran'ın yanında Hadis ve Sünnet gibi yeni kitaplar icat etmiştir.
Kendi adamı Mervan ibn el Hakem (ölüm 65 H/684 M),
Muhammed'in kendi eliyle yazdığı orijinali ortadan kaldırmıştır.
Ayetler ekleyerek Kuran'ın Mucizesi olan 19 sayısını da böylece gizlemiş oldu.
Sonuçta, Mekke merkezli
sözde İslam dinini meydana getirmiştir.

Şeytan plan yaparken, ALLAH da plan yapmaktadır. Bütün planlar ALLAH'ın elindedir.
O yüzden, ALLAH, Şeytan'ın ne plan yaptığını bildiğinden en iyi planı zaten yapmıştır.
ALLAH, Elçilerini göndererek Dini İslam'ı ve Kitabı Kuran'ı arındırmaktadır.
ALLAH'ın Dini İslam diğer tüm dinlere üstün gelecektir. Sonuçta, ALLAH ve Elçileri kazanacaktır.

İnsanları birbirine bağlayan ve herhangi bir bilgi paylaşımını sağlayan İnternet ,
www ,
ALLAH'ın Mesajının, ALLAH'ın Kitabı Kuran'ın ,
666 ve Delili 19 'un iletilmesinde önemli rol oynamaktadır.
w harfi Arapça Vav olmakta ve vav harfinin sayısal değeri 6 'dır. Kısacası,
www666 olmaktadır.
www , World Wide Web , herkesin konuşabildiği, izleyebildiği, okuyabildiği, paylaşabildiği,
dinleyebildiği bir ortam olduğundan ALLAH'ın insanlığa verdiği bir nimettir, bir armağandır.
666 , Kuran da insanları Cennete ulaştıracak o doğru yolu gösteren kitap olduğundan
ALLAH'ın insanlığa verdiği bir nimettir.
Aşağıdaki deliller Şeytanın, dinlerinin, mescidlerinin ki özellikle kilisenin korktuğu,
Bu Kuran'ın sayısal kimliği olan 666 ile ilgili birer delildir.
Ve ALLAH, kitabı Kuran'ı,
666 , 19 sayısı ile korumaktadır.

6 sayısı matematikteki ilk mükemmel sayıdır. Toplamları ve çarpımları aynı sayıyı veren tek sayıdır.
                        1 + 2 + 3 = 6           1 x 2 x 3 = 6


Kuran'da belirtildiği gibi ALLAH , gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratmıştır.
Dünyada biyolojik hayatın başlangıcı Karbona bağlıdır. Karbon ise 6 Elektrona sahiptir.
Ve Karbon periyodik tabloda 6. elementtir.

Farkı 6 olan ardışık asal sayıların ilk çifti 23 ve 29 sayılarıdır.
23 ,
9. asal sayı ve 29 , 10. asal sayıdır : 9 + 10 = 19
19 sayısı, 74:30 ayetinde arapça "tisate aşer" olarak geçer ve iki sayı içerir ; 9 & 10

ALLAH kelimesinin sayısal değeri
66'dır.
Kuran'ın açılışı Besmeledir :

Rahman, Rahim , ALLAH'ın adıyla
Sayısal değeri : 2,60,40,1,30,30,5,1,30,200,8,40,50,1,30,200,8,10,40

Besmelenin sayısal değeri ise 786'dır ve 19 harften oluşur.
7 sayısı, 4. asal sayı, 8 sayısı, 3. bölünebilir (composite) sayı ve 6 sayısı, 2. bölünebilir (composite) sayı :
7 + 4 + 8 + 3 + 6 + 2 = 30
30 sayısı, 19. bölünebilir (composite) sayı ve 19 sayısı, 30. ayette (74. surede) geçmektedir.
7,4 + 8,3 + 6,2 = 2 19
2:19 ayeti 19. Kaf harfinin geçtiği yerdir.

Besmeledeki sayıların dijit sayısı 33 ve dijit toplamı 66'dır.
66 sayısı 33. çift sayıdır.
66,33 + 786 = 74 19

Besmele dahil
74:19 ayetinin sayısal değeri, 666.
Bu ayette
10 harf vardır ve 19 sayısı 10. tek sayıdır.
74 sayısı, 37. çift sayıdır ve 19. tek sayı, 37.

37 sayısı, 19. tek sayıdır. İnsan, ALLAH'ın bir yaratılışıdır ve insan vücudunun sıcaklık derecesi 37 derecedir.
37 sayısı 12. asal sayıdır ve 12. bölünebilir (composite) sayı,  21 : 1221
74:30 ayetinin sayısal değeri , 1221.
67 sayısı 19. asal sayıdır ve  67. 19 sayısı, 19. bölünebilir (composite) sayı olan ayet numarası 30 'a yerleşmiştir.
37 sayısının dijit toplamları ;
3 + 7 = 10 ve 19 sayısı, 10. tek sayıdır.
İlk (Alfa),
1 ve Son (Omega), 9 sayıların toplamı da 10.

666 sayısı Tevrat ve İncilde şu ayetlerde geçer ;
Eski Ahit (Tevrat) 1.Krallar 'da
10:14 ile 2.Tarihler 'de 9:13 ayetinde belirtilen aynıdır.
Sebe Kraliçesi, Süleyman Nebiye bir hediye olarak 666 tartı altın göndermiştir.
Bu, iyi niyetin bir göstergesidir.

666 sayısının 3. geçişi Ezra
2:13 ayetindedir.
Adonikam'ın çocukları olan 666 kişiden bahseder.
(539 BC) Pers kralı Koreş, Babilleri yendikten sonra İsrailli esirleri serbest bırakmıştır,
böylece İsraillilere tanınan özgürlük, eve dönüş ve kutlama onlar için en güzel hediye olmuştur.
Kudüse dönen Adonikamın ailesinden ise 666 kişi bulunmaktaydı. Özgürlük, iyiye işarettir.

Görüldüğü gibi  3 yerde bir iyilik göstergesi, bir hediye, armağan olarak geçmektedir.

666 sayısı yalnız bir yerde canavarın, Şeytanın sayısı olarak geçmektedir.
Bu, Şeytanın Hristiyanların kafasını bulandırmak için kurduğu bir tuzaktır.
Şeytan bu ayetini Vahiy bölümünde
13:18 ayetine yerleştirmiştir.
Amacı, negatif önyargı yaratmak, gerçeği görme şansına sahip olacak insanların bu şansını ortadan kaldırmak,
onları korkutmak ve şüphelendirmektir.
Aslında gerçek olan, ALLAH tarafından verilen bir Armağan, Hediyedir.
Bu da insanlara doğru yolu gösteren, tam, detaylandırılmış,
Kainatın Rabbinden olan Kuran'dır ve Bu Kuran 666'dır.

Böylece , 3 yerde bir armağan, hediye olarak geçen 666 sayısı bizi bir yıla bağlar ; 666 x 3 = 1998
Kuran'da 19. sure 98 ayettir ; 1998
1998 yılı , 666'nın uyarı ile birlikte Türkiye toplumuna iletildiği yıldır.
17.1.1998  tarihli  Artı haber dergisindeki kapak başlığı ; "Bu Kuran'da Şeytan ayetleri yok."

Kuran'daki 19 sayısal, Matematiksel mucize Kuran'daki sahte ayetler olan 9:128-129'u ortaya çıkarmış
ve bu iki sahte ayet ALLAH'ın kitabı Kuran'dan çıkarılmıştır.
O yüzden, Bu Kuran'da Şeytan ayetleri yoktur. Ve Bu Kuran
666'dır.

85:21-22 ; O , muhteşem bir Kuran'dır. Korunmuş bir Ana Levhadadır.

Bu iki ayetin sayısal değeri sırasıyla : 452 ve 1168

85 + 21 + 452 + 22 + 1168 = 1748 (19x92)

92 sayısı Muhammed'in sayısal değeridir ki Kuran onun aracılığıyla iletilmiştir.
Bu sayısal sistemde, Dijit toplamı,
47 'dir ve 47. sure Muhammed'dir.

666 + 85 + 21,452 + 22,1168 = 243371 (19x12809)

ALLAH , Kuran'ı,
666 , 19 sayısı (74:30) ile korumaktadır (15:9).
Kuran'da,
666 , 15:9 ve 74:30 ayetleri arasında, 3742 defa Kaf harfi geçmektedir.

666 + 3742 = 4408 (19x232)

44:8 şu gerçeği vurgular ; "Lailaheillahu" , "O'ndan başka tanrı yoktur."

Sayıları 36 sayısına kadar topladığımızda sonuç 666 çıkar.
36. sure, Kuran'daki 29 Şifreli sureler arasında 19. sıradadır.
Bu sureler arasında yalnız 36. surede, Sure (
36) ve Şifrenin geçtiği ayeti (1) yanyana koyduğumuzda
19'un katı olmaktadır.

36 1 (19x19)

36 + 1 = 37 ve 37 sayısı, 19. tek sayıdır. 37 sayısına kadar tek sayıların toplamı, 361 (19x19).
Bu sure ve ayeti Kuran (666) ile topladığımızda ;

666 + 36 + 1 = 703 (19x37)

74. surenin ismi "Gizlenmiş Sır" dır. Surenin ilk ayeti, (74:1) ; "Ey Gizlenmiş sır"
74:1 ayeti dahil , Kuran'ın sonuna kadar 741 ayet (19x39) bulunmaktadır.
74:1 ayeti Kuran'ın sırrı 19 Mucizesini işaret etmektedir ve Kuran 666'dır.

666 + 74 + 1 = 741 (19x39)

Dijit toplamı :
30
30 sayısı da, 19 sayısının geçtiği 30. ayeti işaret etmektedir (74:30).

74:32,33,34,35 ; ALLAH, bunun büyük mucizelerden biri olduğuna yemin eder.

666 + 74 + 32 + 33 + 34 + 35 = 874 (19x46)

Ayetlerin sırasıyla sayısal değerleri ; 428, 985, 1180, 363
Ayetlerin sırasıyla harf sayıları ; 9, 11, 13, 14

74 + 32 + 428 + 9 + 33 + 985 + 11 + 34 + 1180 + 13 + 35 + 363 + 14 = 3211 (19x169)

3211 , 7:62 ayetinin sayısal değeridir. Bu ayette Kuran, 666 ve onun delili, 19 sayısal olarak belirtilmiştir,
ALLAH kelimesinin geçtiği ayet sayıları toplamı,
666 19.

666 + 74 + 32 + 428 + 33 + 985 + 34 + 1180 + 35 + 363 = 3830 (383x10)

383, 'el Kuran' ın sayısal değeridir.

Kuran, 666 , ALLAH tarafından bir armağandır ve O'nun koruması altındadır (15:9).
15 sayısı, 8. bölünebilir (composite) sayı ve 9 sayısı, 4. bölünebilir (composite) sayı  : 8 & 4
Ayrıca,
15+14+13+12+11+10+9 = 84
Kuran'da
84 defa 19 sayısı geçmektedir ; 82 defa ayet no, 1 defa sure no ve 74:30

666   15   9     (19x35061)


Kuran'da,
666 , 9. suredeki kayıp besmele, 786 , 27:30 ayetinde yer almaktadır.

666   27 30    (19x350670)

666 + 27 + 30 + 786 = 1509


Kuran'daki,
666 , ilk ayet Besmeledir : Bismillahirrahmanirrahim
Besmele
19 harften oluşur ve sayısal değeri 786 'dır.

666   786       (19x35094)

Kuran'da Kaf tablosunda, 786. ayette 786. ALLAH kelimesi geçmektedir.

50:1 ayeti, Kuran'ın ilk harfi olan Kaf harfine işaret eder.

666 + 50 + 1 = 7 17 ;  7.asal sayı 17

İlk
7 asal sayıya bakalım : 2,3,5,7,11,13,17
Bunların Çiftlerini alalım  : 2x2, 3x3, 5x5, 7x7, 11x11, 13x13, 17x17
Şimdi, bu ilk
7 asal sayının çiftlerini toplayalım :

2x2 + 3x3 + 5x5 + 7x7 + 11x11 + 13x13 + 17x17 =
  4  +   9   +  25  +  49  +  121   + 169     +   289   =
                                 
666

Kuran, 666, Muhammed'e, 92 610 senesinde indirilmiştir.

666 + 92 + 610 = 1368 (684x2) (19x72)

684 , 'el Kuran el Kerim' in sayısal değeridir.

Kuran, Muhammed (92) nebi aracılığıyla Ramadan (9) ayının 27. gecesi indirilmiştir.
97:1 ; Gerçekten Biz onu Kader gecesinde indirdik.
97:1 ayetinde 5 kelime, 20 harf bulunur. Ayetin sayısal değeri, 695.

97 + 1 + 5 + 20 = 123

666 + 97 1 + 5 + 695 = 2337 (19x123)

123
sayısı, 92. bölünebilir (composite) sayıdır.

32:2 ; Bu kitabın indirilişi , hiç şüphe yok ki, Kainatın Rabbi tarafındandır.
Kitap, Bu Kuran'dır,
666.

666 + 322 = 988 (19x52)

98. surenin ismi, Açık Delil ve 8 ayettir.
98. surenin sayısal değeri, 28108.

666 + 98 + 8 + 28108 = 28880 (19x19x8x10)

Kuran'da, 666 , 27:35 ayetinde hediyeden bahsedilmektedir.
27:35 ; Ben onlara bir hediye göndereyim de bakalım Elçiler ne ile geri gelecekler."

666 + 2735 = 3401 (19x179)

27:35 ayeti, 39 harf ve 8 kelimedir.

666 + 27 + 35 + 39 + 8 = 775

775
, el Müddessir (sure 74), Gizlenmiş Sır 'ın sayısal değeridir.

74:4 ; Arındır elbiseni
Bu ayette anlatılan, Kuran'ın pislikten arındırılması yani 19 Matematiksel Mucize ile
ortaya çıkan Şeytan ayetlerinin (
9:128-129) Kuran'dan, 666 , çıkarılmasıdır.

666 + 74 + 4 + 9128129 = 9128873 (19x480467)

Sure 111 , 6 ayettir ; 111 x 6 = 666 , Kuran
Sure 111 , 100 harften oluşur ve Kaf harfinin sayısal değeri, 100.
Sure 6 , ayet 111 Kaf tablosunda 666. ayettir.
666
sayısının matematiksel yazılışı : 6 x 100 , 6 x 10 , 6 x 1
Faktörleri toplamı sonuç olarak şu sayıyı verir : 111 (100+10+1)
Namazda günde 111 defa "Allahuekber" deriz.
Her iki tarafın faktör toplamları :
18 (6+6+6) &  111 (100+10+1)
Sur
e 18 , 111 ayettir ve 18 x 111 = 1998 (666x3) ; "Bu Kuran" Mesajının iletildiği yıldır.
Sure
111 'de 3 defa vav harfi geçer, vav harfinin sayısal değeri, 6  : 36
36
'ya kadar sayıların toplamı, 666 ve ayrıca üçlü (3) 6 'ya işaret eder ;  6+6+6 = 18
Sure 111 'de 6. harf Lam harfidir ve Lam harfinin sayısal değeri, 30 : 6 + 30 =36
111
. surede, sadece bir ayet 6 kelimeye sahiptir ; 111:3.
111:3
ayeti  6 kelime ve 19 harften oluşmaktadır.
111 + 3 = 114   ve  6x19 = 114......114 sureli Kuran
 

Övülmeye Layık olan Yalnız ALLAH'tır.
En Yüksekte olan ALLAH, Mükemmel ve Muhteşemdir.